Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

S&P 500 ESG ETF: kan goed doen ook goed zijn voor uw rendement?

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze pagina moet worden gelezen in combinatie met de beleggingsrisico's hierna.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

lees de essentiele beleggersinformatie
Wat zegt deze risicometer?
Loop geen onnodig risico.

Onze Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Als u meer rekening wilt houden met ESG-factoren in uw kernportefeuille van Amerikaanse aandelen, kunt u een belegging overwegen in ons Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF. Deze passieve ETF volgt de prestaties van de S&P 500 ESG Index, na aftrek van jaarlijkse kosten van 0,09%. De index is ontworpen om ESG-criteria te integreren in een van de meest iconische en meest gevolgde benchmarks in de wereld.

Raadpleeg de juridische documenten voor meer informatie over kosten. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

success failure

Meer over ons Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Ik bevestig dat ik een professionele belegger ben en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij informatie over u verzamelen die volgens de geldende wet- en regelgeving als persoonsgegevens worden beschouwd. In onze privacyverklaring leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Wat zijn de doelstellingen van de Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF?

De investering betreft de verwerving van eenheden in een passief beheerd, indexvolgend fonds en niet in een bepaalde onderliggende waarde.

Bij elke investeringsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van de ETF zoals beschreven in de juridische documenten. Raadpleeg voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Beleggingsrisico’s de ETF

 • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.    

   

  Waardeschommeling: De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. 

   

  Gebruik van derivaten om een index te tracken: Of de ETF de prestaties van de benchmark kan repliceren, hangt af van de tegenpartijen en of zij permanent het rendement van de benchmark kunnen leveren in lijn met de swapovereenkomsten en kan ook worden beïnvloed door een eventueel verschil tussen de prijs van de swaps en de benchmark. De insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij in derivaten of andere instrumenten, kan de ETF blootstellen aan financieel verlies. 

   

  Ecologische, sociale en governancefocus: De ETF beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling beter beheren dan hun sectorgenoten. Dat kan gevolgen hebben voor de blootstelling van de ETF aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat de ETF afziet van bepaalde beleggingsmogelijkheden. De ETF kan anders presteren dan andere ETFs en dus ook slechter presteren dan andere ETFs die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van een ESG-rating. 

   

  Aandelen: De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan de ETF in waarde schommelen. 

   

  Synthetisch ETF-risico: De ETF kan effecten kopen die niet zijn opgenomen in de referentie-index en zal swapovereenkomsten aangaan om het rendement van die effecten te ruilen tegen het rendement van de referentie-index er bestaat een risico om een deel van uw inleg hierdoor te verliezen

   

  Concentratierisico: De beleggingen van de ETF kunnen geconcentreerd zijn in een bepaalde regio of sector of blootstelling hebben aan een beperkt aantal posities, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van de ETF dan bij een meer gediversifieerde ETF.

Integratie van ESG-risico's en -mogelijkheden met de S&P 500 ESG Index

De methodologie van de S&P 500 ESG Index is eenvoudig: Er gelden transparante uitsluitingscriteria en het selectieproces garandeert dat de wegingen per sector grotendeels overeenstemmen met de algemene S&P 500-index. Enkel voor professionele beleggers.

Meer weten
Overweeg de integratie van ESG-risico's en

Waarom zou u een belegging in onze Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF overwegen?

Schrijf je in

om onze inzichten te ontvangen en na te gaan of ons  Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF geschikt kan zijn voor uw portefeuille.

MELD U AAN

Belangrijke informatie

 • Gegevens per 31 maart 2022, tenzij anders vermeld.

   

  Raadpleeg de juridische documenten voor meer informatie over kosten. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

   

  Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's de aandelenklassespecifieke documenten met essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in de lokale taal), de jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van investeerders is beschikbaar in het Nederlands op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

   

  De Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF is een sub-fonds van Invesco Markets plc. De beheerder van Invesco Markets plc is Invesco Investment Management Limited. Invesco Markets plc is goedgekeurd als icbe door de Centrale Bank van Ierland en is ingeschreven de registers van de Centrale Bank van Ierland en de Autoriteit Financiële Markten.

   

  Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor investeringen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing en evenmin zijn er handelsverboden vóór publicatie.

   

  Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van de ETF dienen zich te informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of woonplaats; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) alle relevante fiscale gevolgen.

   

  Alle berekeningen en grafieken die hierin worden uiteengezet, zijn slechts indicatief, maken bepaalde veronderstellingen en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten de hierin vermelde informatie zullen weerspiegelen.

   

  Raadpleeg voor details over vergoedingen en andere kosten het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het supplement van elk product.

   

  Participaties/aandelen van icbe ETFs die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks worden terugverkocht aan de icbe ETF. Beleggers moeten eenheden/aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten in rekening brengen. Daarnaast is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij het kopen van participaties/aandelen en mogelijk minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij verkoop.

   

  Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of zijn gelieerde ondernemingen (“SPDJI”) en is in licentie gegeven voor gebruik door Invesco. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door SPDJI en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden door Invesco. De Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P of hun respectievelijke gelieerde ondernemingen en geen van deze partijen geeft enige verklaring met betrekking tot de wenselijkheid van het investeren in dergelijke producten, noch doen zij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen van de S&P 500 ESG Index.