Online privacyverklaring en cookiebeleid

Inleiding en definities

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze diensten. Wij willen u graag wat meer vertellen over ons online privacybeleid en op welke manier wij op onze website gebruikmaken van cookies. Wij hebben een aantal woorden en uitdrukkingen gedefinieerd om te verduidelijken wat wij bedoelen.

In deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid:

betekent 'persoonsgegevens' persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wet en omvatten zij alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie omvat, bijvoorbeeld, mogelijk informatie die wij verzamelen op basis van een identificerend element van u (bijvoorbeeld uw IP-adres of uw cookie-ID). Wij verwijzen ook naar persoonsgegevens met de termen 'gegevens over uzelf', 'persoonlijke informatie', 'uw informatie', 'persoonlijke gegevens' en 'informatie over u';

staat 'verwerkingsverantwoordelijke' voor een verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming;

betekenen 'Invesco', 'onze', 'ons' en 'wij'  Invesco Asset Management S.A. (Nederland); Invesco Management S.A. (België); en

betekent 'de wet' de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief (waar van toepassing) EU General Data Protection Regulation (“GDPR”) en de Britse versie van de GDPR ("UK GDPR").

Wat is het doel van deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid?

In deze verklaring over het online privacybeleid en het cookiebeleid leggen wij u uit hoe we omgaan met persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt.  Volgens de wet moeten wij u deze informatie verstrekken en wij hopen dat ze u zal helpen te begrijpen op welke manier we uw persoonsgegevens veilig zullen opslaan.  Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in onze privacyverklaring op, die ook geldt voor het gebruik van persoonsgegevens die wij offline verzamelen. 

Wie zijn wij?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en als verwerkingsverantwoordelijken bepalen wij waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij engageren ons om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen als u onze website en onze webdiensten gebruikt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden, ernstig.

Welk soort persoonsgegevens verzamelen wij over u en hoe doen wij dat?

Afhankelijk van de manier waarop u met onze website interageert, verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

 • Voor bepaalde diensten (zoals e-mailupdates) moeten wij weten wie u bent. Daartoe zullen wij u vragen u te registreren op onze website door uw naam en e-mailadres te verstrekken en vervolgens zullen wij u vragen een wachtwoord aan te maken. Als u ons informatie vraagt via de post, zullen wij u ook om uw postadres vragen. Nadat u zich hebt geregistreerd op onze website, zullen wij alle persoonsgegevens die wij via de website over u verzamelen en wat wij eventueel offline over u als belegger te weten zijn gekomen, aan uw registratie koppelen. U kunt uw registratie voor onze site op elk moment ongedaan maken via de sectie Uw account.
 • De doelgroep waartoe u behoort: wij hebben een aantal pagina's op onze website die specifiek bestemd zijn voor een bepaald type publiek. Als u ons vertelt tot welke doelgroep u behoort (particuliere belegger of professionele klant (financieel adviseur of institutionele belegger)), kunnen wij u de pagina's tonen die het relevantst zijn voor uw doelgroep. U kunt de doelgroep waartoe u behoort, altijd aanpassen via de links die u bovenaan elke pagina van onze website vindt. Meer informatie over het type publiek dat u moet selecteren;
 • Uw accountinformatie: wij bieden op onze website bepaalde diensten aan, bv. de online waarderingsdienst. Vóór u zich kunt registreren voor deze diensten, zullen wij meer informatie over u vragen, zodat wij u kunnen authentiseren. Meer over onze waarderingsdiensten;
 • Als u de online e-mail- of chatfaciliteiten gebruikt, kunt u ervoor kiezen ons uw persoonsgegevens te verstrekken, en zullen wij u ook vragen ons bepaalde persoonsgegevens zoals uw naam, zakelijke e-mailadres, functie, onderneming en Invesco-rekeninginformatie te verstrekken. Mogelijk moeten wij u bijkomende persoonsgegevens vragen om in uw behoeften te kunnen voorzien en u de diensten te verstrekken die u vraagt. Als u ons uw persoonsgegevens niet overmaakt, is het mogelijk dat wij u deze diensten niet kunnen verstrekken.
 • We gebruiken op onze website niet alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn, maar wij zullen dat enkel doen indien u ons toestemming hebt gegeven om die op uw computer of een ander toestel te plaatsen. Deze cookies en tags verzamelen gegevens over uw gebruik van de website, zoals op welke manier u op onze website terechtgekomen bent, welke pagina's u aanklikt en waar u op de pagina scrollt, het land van waaruit u de website bezoekt, naar welke website u gaat wanneer u onze website verlaat en uw activiteit op andere, externe websites. Als u zich registreert op onze website, wordt die informatie gekoppeld aan uw registratie en alle offline informatie die wij over u hebben (klik hier voor onze privacyverklaring). Als u zich niet registreert op onze website, wordt deze informatie gekoppeld aan een uniek cookie-ID-nummer dat aan u wordt verstrekt wanneer u onze website bezoekt, of aan uw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de informatie die wordt ingezameld, samen met de informatie over hoe u cookies kunt aanvaarden, verwijderen of blokkeren, verwijzen we naar ons cookiebeleid verder in dit document.

Zoals we hierboven hebben beschreven, maken wij op onze website gebruik van cookies. Sommige van deze cookies verzamelen persoonsgegevens over u, inclusief gegevens die u ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres, evenals informatie over uw activiteit op de website (pagina's die u bezoekt, hoe u door de pagina scrollt en wat u aanklikt), zowel op onze website als op externe websites. Op basis van die informatie wijzen wij u een bepaald profiel toe. Vervolgens tonen wij advertenties voor producten en diensten die volgens ons heel interessant zijn voor dat profiel. Deze gerichte reclame is een geautomatiseerd proces dat gebruikmaakt van Google Retargeting (een onderdeel van het product Google Ads). Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website verwijzen we naar ons cookiebeleid hierna.

Verzamelen wij persoonsgegevens over u via derde partijen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen via derde partijen, bijvoorbeeld (i) van publiek toegankelijke bronnen, inclusief publiek beschikbare online profielen en databases bv. om uw identiteit vast te stellen en te controleren, om uw contactgegevens te vinden of om met u te communiceren in verband met onze producten en diensten, of (ii) door cookies van derden te gebruiken. Meer informatie over de manier waarop wij cookies van derden gebruiken, leest u in ons cookiebeleid. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hanteren strikte veiligheidsnormen en -procedures om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens door wie dan ook, inclusief onze personeelsleden, te voorkomen. We gebruiken geavanceerde technologie zoals (maar niet beperkt tot) gegevensencryptie, firewalls en serverauthentisering om de veiligheid van uw  persoonsgegevens te verzekeren. De medewerkers van Invesco hanteren strikte privacynormen en wanneer wij externe partijen inhuren om ondersteunende diensten te verstrekken, eisen wij dat zij dezelfde normen hanteren en ons toestaan na te gaan of zij aan alle vereisten voldoen.

Hoe zullen wij de persoonsgegevens die wij online over u verzamelen, gebruiken?

In deze sectie van deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid lichten we toe voor welke doeleinden wij gebruikmaken van de persoonsgegevens die wij van u online verzamelen en op welke rechtsgrond wij dat doen. Onze rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, omvatten:

 1. de uitvoering van ons contract met u zoals (i) het onderhoud van uw online account of (ii) het verstrekken van onze online waarderingsdienst;
 2. het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen die niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, zoals (i) het verbeteren van onze diensten voor u en andere gebruikers van de website en het ontwikkelen van nieuwe producten; (ii) informatieverstrekking aan u over onze diensten en producten of alle andere zaken die ons inziens voor u van belang kunnen zijn (deze informatie kan u worden verstrekt in de vorm van een digitale advertentie of een e-mail), en wij kunnen identificeren welke producten of diensten u volgens ons zullen interesseren door op onze website cookies te gebruiken die opvolgen en analyseren op welke manier u onze website gebruikt; en (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens voor beheer-, beoordelings- en analysedoeleinden (bijvoorbeeld marketing- en productanalyse en gedragsbepaling);
 3. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals bepaald in de wetten die op ons van toepassing zijn; en
 4. In bepaalde omstandigheden en onderworpen aan de geldende wetten zullen wij uw persoonsgegevens verwerken indien wij daar uw toestemming voor hebben verkregen, bijvoorbeeld door u direct marketing toe te sturen via e-mail of om de persoonsgegevens van u te verwerken die wij hebben verzameld door gebruik te maken van cookies. Op het moment waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, zullen wij u echter duidelijk maken dat wij uw persoonsgegevens voor die doeleinden zullen verwerken als u ons daar de toestemming voor geeft, en u zult het recht hebben uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Als u zich bijvoorbeeld bedenkt en niet langer wilt dat wij u direct marketing toesturen via e-mail, kunt u in elke e-mail vinden hoe u zich kunt uitschrijven.
Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens van een andere persoon die u ons hebt verstrekt?

Met behulp van de tool op onze e-mailpagina kunt u links naar inhoud op de site naar een andere persoon sturen, door hun naam, doelgroep, bedrijfsnaam (indien van toepassing) en e-mailadres in te voeren. Wij zullen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van de links waar u om verzoekt. U moet altijd toestemming vragen vóór u ons de gegevens van iemand anders toestuurt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld. Om de gepaste bewaringstermijn te bepalen, houden wij rekening met de risico's van de verwerking, onze contractuele, wettelijke en regulatorische verplichtingen, intern beleid inzake gegevensbewaring en onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zoals beschreven in deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Indien wij u directmarketingmateriaal toesturen, kunnen wij uw persoonsgegevens naar derde partijen sturen met wie wij een overeenkomst hebben gesloten om u dat materiaal in onze naam en voor onze rekening toe te sturen. Deze derde partijen treden zo op als onze verwerkers in verband met de verwerking door hen van uw persoonsgegevens.

Wij doen ook een beroep op andere derde partijen om uw persoonsgegevens voor ons te verwerken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Salesforce en LivePerson om de webchatfunctie op onze website te verstrekken en te beheren, en wij gebruiken cookies van derde partijen en analyseren onze website (zie het cookiebeleid hierna voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken). Wanneer wij een beroep doen op externe verwerkers, garanderen wij dat zij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en dat zij de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals het hoort.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens die wij online over u verzamelen voor de doeleinden zoals vermeld in deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid ook delen met andere derde partijen, zoals:

 • dienstverleners (bv. gegevensanalyse of webhostingbedrijven, andere IT-dienstverleners), die ons of u een service verstrekken, hun dienstverleners, afgevaardigden en agenten;
 • kredietreferentieagentschappen;
 • andere entiteiten binnen de groep van ondernemingen waartoe Invesco Ltd behoort; en
 • uw financieel adviseur of andere tussenpersonen.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven aan rechtbanken, de politie of andere ordehandhavingsdiensten indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien dat naar onze redelijke mening nodig is om te voldoen aan de geldende wetten en juridische procedures, ter ondersteuning van een onderzoek of om onze rechten en belangen te vrijwaren in verband met elk vermeend misbruik door u van onze website of van onze websitediensten.

Wij doen ons uiterste best om de ongeoorloofde onthulling van uw persoonsgegevens door andere personen te voorkomen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde onthullingen of andere veiligheidsinbreuken of voor de daden van anderen indien de persoonsgegevens aan hen werden overgemaakt met uw toestemming of met de toestemming van een andere persoon of instantie dan wij of onze verbonden ondernemingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met een potentiële koper in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze activiteiten.

Naar waar worden uw persoonsgegevens doorgezonden?

Wij uw persoonsgegevens delen met de voormelde organisaties, kan dat inhouden dat uw persoonsgegevens worden verstuurd naar een bestemming buiten het VK of de Europese Economische Ruimte (EER) of buiten een ander land van waaruit u onze website bezoekt, in landen waar het beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens door de Europese Commissie niet als adequaat wordt beschouwd (of bijv. door relevante instanties of toepasselijke wetten in het VK of in andere landen buiten de EER). Als er geen beslissing over de adequaatheid voorhanden is, betekent dat dat de wetten van deze landen mogelijk onvoldoende bescherming bieden voor uw persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de wet. Wij zullen er echter over waken dat uw persoonsgegevens worden verstuurd, verwerkt en bewaard volgens de wettelijke normen door standaardgegevensbeschermingsclausules in te stellen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) of indien wij een beroep doen op derde partijen, kunnen wij vertrouwen op andere gepaste doorzendingsmechanismen die zij hebben geïmplementeerd (bv. EU-VS-privacyschild, bindende bedrijfsregels). Standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en en contact met ons op via de hierna vermelde contactgegevens voor een kopie van onze standaardgegevensbeschermingclausules of voor meer informatie over andere gepaste doorzendingsmechanismen waarop wij kunnen vertrouwen, ze hebben geïmplementeerd in overeenstemming met de wet.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bijhouden?

Conform de voorwaarden die zijn bepaald in de geldende wetgeving, hebt u het recht: (i) uw persoonsgegevens te raadplegen, te laten corrigeren of te laten wissen; (ii) ons te vragen de verwerking ervan te beperken; (iii) de overdraagbaarheid ervan aan te vragen.

Conform de voorwaarden die zijn bepaald in de geldende wetgeving, hebt u het recht (i) u op grond van uw specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde partij; en (ii) u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een jouw lokale supervisor autoriteit over ons gebruik van uw persoonsgegevens in de VK of  in de EU-lidstaat waar u uw gebruikelijke officiële woonplaats of werkplaats heeft of waar de vermoedelijke inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de oof het VK GDPR.

Kan ik de website geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruiken?

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u ervoor kiezen de website anoniem of onder een pseudoniem te gebruiken. Dat geldt enkel in de mate dat het anonieme gebruik van de website of het gebruik onder een pseudoniem technisch mogelijk en redelijk is.

Ons cookiebeleid

Hoe zal uw site mij herkennen?

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, de doelgroep selecteert waartoe u behoort of zich registreert voor de diensten die onze site aanbiedt, zullen wij een 'cookie' op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die op het internet vaak worden gebruikt door tal van website om informatie op te slaan op de computer van hun gebruikers. Cookies bevatten enkel informatie over de website die ze heeft gecreëerd en kunnen de informatie enkel doorgeven aan die website. Met andere woorden, onze site kan de informatie in cookies die de website van iemand anders op uw computer heeft geplaatst, niet lezen. Op dezelfde manier kan enkel onze site de informatie lezen in de cookies die ze aanmaakt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf te halen of te bekijken.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Door in te stemmen met het gebruik van cookies op onze website erkent en aanvaardt u dat wij (i) informatie kunnen volgen en registreren voor systeem-, marketing-, probleemoplossings-, administratieve, analyse- en rapporteringsdoeleinden, en (ii) uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om:

 • het getotaliseerde aantal bezoekers aan de website en de secties van de site die bezoekers hebben bezocht, te volgen en te registreren aan de hand van cookies;
 • onze website te beheren, bijvoorbeeld door u naar de juiste sectie te leiden op basis van het land dat u hebt geselecteerd. Wij noemen deze cookies 'strikt noodzakelijk';
 • onze website te analyseren, bijvoorbeeld om informatie te verzamelen die ons zal helpen de surfgewoontes op onze website te begrijpen;
 • statistische rapporten op te stellen over de activiteit op de website, bv. het aantal bezoekers en de pagina's die zij bezoeken;
 • de functionaliteit van onze website te verbeteren door informatie die u invoert in tools, zoals rekenmachines of demo's op onze website, tijdelijk op te slaan; in sommige gevallen informatie te onthouden over u wanneer u onze site bezoekt. Dat kan nodig zijn om bepaalde van onze diensten te verstrekken; en
 • uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd, te registreren. Wij gebruiken deze informatie om onze website meer af te stemmen op uw behoeften en producten of diensten te identificeren die interessant kunnen zijn voor u. Wij kunnen deze informatie voor deze doeleinden ook delen met derde partijen.

Wij gebruiken twee types cookies:

Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw browser sluit; en

Permanente cookies: deze worden op uw computer opgeslagen tot zij vervallen of u ze verwijdert. In permanente cookies worden uw persoonlijke voorkeuren opgeslagen, zoals uw taalvoorkeuren op meertalige sites, waardoor een nieuw bezoek automatisch vlotter verloopt. Er worden ook antwoorden in opgeslagen op vragen die wij u eerder al hebben gesteld, zoals de vraag om een online enquête in te vullen.

Meer informatie over de individuele cookies die wij gebruiken, wanneer zij vervallen en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken vindt u in de onderstaande tabel:

Functionele cookies:

Om op onze website goed te kunnen navigeren, moet u de hieronder genoemde functionele cookies accepteren.

Cookie Wat doen ze en waarvoor worden ze gebruikt? Wanneer verzamelen wij de gegevens? Vervaltermijn Invesco-website waar gebruikt
IVZAcceptedCookies Slaat de geaccepteerde status van het cookiebeleid van de site op. Wanneer de gebruiker de algemene voorwaarden van de site accepteert, inclusief het cookiebeleid. 12 maanden Alle Invesco EMEA-websites
Country
Wordt gebruikt om het land van de gebruiker vooraf in te vullen op de landingspagina.


Deze cookie wordt gebruikt om te voorspellen uit welk land een gebruiker van onze website komt en vult het landlocatieveld vooraf in dat verschijnt wanneer gebruikers onze website voor het eerst bezoeken.


Wij gebruiken deze gegevens om de gebruikerservaring van de website te verbeteren (dit betekent dat gebruikers niet naar hun land hoeven te zoeken als de informatie beschikbaar is via hun IP-adres).
Wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
Drupal.visitor.user-language Bijhouden van de door de gebruiker geselecteerde taal.

Deze cookie onthoudt de taal die de gebruiker selecteert wanneer hij op onze website komt.

Wij gebruiken deze gegevens om de gebruikerservaring van de website te verbeteren (dit voorkomt dat een terugkerende gebruiker telkens wanneer hij onze website bezoekt opnieuw zijn taalkeuze moet maken).
Wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. 30 maanden Alle Invesco EMEA-websites
Drupal.visitor.user-type Bijhouden van het type belegger (particulier of professioneel).

Deze cookie onthoudt het type gebruiker dat de gebruiker selecteert wanneer hij voor het eerst op de website komt. Hij selecteert ofwel Particuliere belegger ofwel Professionele belegger. De cookie onthoudt welke van de twee zij hebben geselecteerd.

Wij gebruiken deze gegevens om de gebruikerservaring van de website te verbeteren (dit voorkomt dat een terugkerende gebruiker telkens wanneer hij onze website bezoekt opnieuw zijn gebruikerstype (professionele belegger/particuliere belegger) moet selecteren).
Wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. 30 maanden Alle Invesco EMEA-websites
JSESSIONID Vereist door webserverapplicatie om kernfuncties zoals het geselecteerde doelgroeptype bij het bezoek aan de website en het surfen op de site mogelijk te maken. Bij het begin van een gebruikssessie. Aan het einde van een gebruikssessie. Alle Invesco EMEA-websites
InvescoAcceptedCookiesNotice Slaat op of het cookiebeleid van de site werd aanvaard. Wanneer de gebruiker de algemene voorwaarden van de site accepteert, inclusief het cookiebeleid. 12 maanden Invesco Cyprus Juridisch document, Ierland Juridisch document, sites van Luxemburgse beheermaatschappij en Ierse beheermaatschappij.
InvescoUserCookieName Slaat de doelgroepinstelling van de website op. Wanneer de gebruiker een doelgroep selecteert. 30 dagen Invesco Cyprus Juridisch document, Ierland Juridisch document, sites van Luxemburgse beheermaatschappij en Ierse beheermaatschappij.
at_check Deze cookie wordt geplaatst om te bepalen of een bezoeker cookies ondersteunt. Dit stelt elke keer in dat een bezoeker een pagina opvraagt. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker cookies ondersteunt en stelt elke keer in dat een gebruiker een pagina opvraagt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
audienceHomePageURL Verzamelt het startpaginapad van de gebruiker na het Invesco-domein. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie het paginapad van de gebruiker na het Invesco-domein. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
audienceRole Doelgroeprol Geselecteerd door gebruiker Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie de door de gebruiker geselecteerde doelgroep. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
countryCode Het land van de AEM-website dat door de gebruiker is geselecteerd. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie het land van de AEM-website dat door de gebruiker is geselecteerd. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
langCode De taal van de AEM-website die door de gebruiker is geselecteerd. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie de door de gebruiker geselecteerde taal. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
originalPageURL Collects landing page path(url) other than domain.  When user visits the site this cookie collects landing  page path(url) other than domain. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
siteVisitHistory Verzamelt de taal van het land en de rol van het publiek. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie de taal van het land en de rol van het publiek. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
t&c Houdt de landcode bij. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, verzamelt deze cookie de landcode. 360 dagen Alle websites van Invesco EMEA (behalve sites van Invesco Cyprus Legal, Ireland Legal document, Luxembourg Management Company en Irish Management Company)
vuid We gebruiken Vimeo om video's op onze website in te sluiten. Deze cookies worden door Vimeo gebruikt om analytische trackinginformatie te verzamelen. Wanneer de gebruiker de site bezoekt waar Vimeo-video's worden gehost, wordt deze cookie door Vimeo gebruikt om analytische trackinginformatie te verzamelen. 2 jaar Alle Invesco EMEA Webseiten
_cfuvid Deze cookie maakt deel uit van de services die worden geleverd door Cloudflare, waaronder loadbalancing, levering van website-inhoud en DNS-verbinding voor website-exploitanten Wanneer een gebruiker de site bezoekt. 30 minuten Alle Invesco EMEA Webseiten
__cf_bm Dit is nodig om Cloudflare Bot Management te ondersteunen, als onderdeel van onze botbeheerservice. Deze cookie helpt inkomend verkeer te beheren dat overeenkomt met criteria die aan bots zijn gekoppeld. Deze cookie maakt deel uit van de botbeheerservice, deze cookie helpt inkomend verkeer te beheren dat overeenkomt met criteria die aan bots zijn gekoppeld. 30 minuten Alle Invesco EMEA Webseiten
Ervaringscookies

Deze cookies bieden ons de mogelijkheid uw ervaring op de website te verbeteren. Ervaringscookies toelaten, kan een bezoek dan ook relevanter maken. U kiest zelf of u ervaringscookies wilt in- of uitschakelen.

Cookie Wat doen ze en waarvoor worden ze gebruikt? Wanneer verzamelen wij de gegevens? Vervaltermijn Invesco-website waar gebruikt
AMCV_*AdobeOrg Wanneer een gebruiker de site bezoekt, identificeert deze cookie dezelfde bezoeker als een bezoeker in verschillende Marketing Cloud-oplossingen (Adobe Stack). Huidige sessie 730 dagen Alle Invesco EMEA-websites
AMCVS_*AdobeOrg Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt deze cookie gebruikt om nieuwe sessies te detecteren voor het verkrijgen van de bezoekers-ID-cookie AMCV_###@AdobeOrg. De waarde is een 0 of 1. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Na de gebruikerssessie. Alle Invesco EMEA-websites
LinkedIn Insight Tag Gebruikt om conversies bij te houden, websitebezoekers opnieuw te targeten en aanvullende inzichten te verkrijgen over gebruikers die interactie hebben met uw LinkedIn-advertenties.

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over het bezoek van leden aan de website, waaronder de URL, referrer, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (User Agent) en tijdstempel. De IP-adressen zijn afgekapt of (wanneer ze worden gebruikt om leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht, en de directe ID's van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken.
Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 180 dagen Alle Invesco EMEA-websites
_ga Deze cookie wordt gebruikt om een ​​unieke bezoeker te identificeren. Het bevindt zich in het first-party domein van een browser. De GA-cookie wordt geplaatst wanneer een persoon uw website voor het eerst bezoekt. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
_gid Deze cookie wordt gebruikt om een ​​unieke bezoeker te identificeren. Het bevindt zich in het first-party domein van een browser. Deze cookie stelt Unique Id in voor alle unieke bezoekers. Het is ingesteld in het first-party domein van een browser. 24 uur Alle Invesco EMEA-websites
_gat Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op, het wordt alleen gebruikt om het aantal verzoeken te beperken dat naar doubleclick.net moet worden gedaan om de verzoeksnelheid te vertragen Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt deze permanente cookie gebruikt om de aanvraagsnelheid voor anonieme gebruikers te vertragen. 1 minuten Alle Invesco EMEA-websites
Drupal: has_js Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of Javascript is ingeschakeld op het systeem van de gebruiker. Deze cookie geeft aan of de browser van de gebruiker Javascript ondersteunt. 

Wij gebruiken deze gegevens als onderdeel van ons content management systeem, dat dit nodig heeft om web content te serveren (zoals de prestatiegrafieken op de productpagina's).
Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
da_sid Decibel - Analyses van digitale ervaringen.

Deze cookie wordt gebruikt om Session ID vast te leggen.
Aan het begin van de sessie, wanneer een gebruiker de site bezoekt, verzamelt Digital Experience Analytics (DXA) Session Id-informatie. 30 minuten Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
da_lid Decibel - Analyses van digitale ervaringen.

Deze cookie wordt gebruikt om de Lead ID te identificeren.
Aan het begin van de sessie, wanneer een gebruiker de site bezoekt, verzamelt Digital Experience Analytics (DXA) Session Id-informatie. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
da_intState Decibel - Analyses van digitale ervaringen.

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over integratiestatussen te identificeren. De 'da_prefix'; cookie op de website zorgt ervoor dat er geen naamsconflicten zijn.
Aan het begin van de sessie wordt deze cookie gebruikt om details over integratiestatussen te identificeren. De 'da_prefix'-cookie op de website zorgt ervoor dat er geen naamconflict is. 30 minuten Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
mbox Een cookie die wordt gebruikt om een aantal waarden bij te houden (sessie-ID, pc-ID, controleren en uitschakelen) om te beheren hoe bezoekers Target-campagnes ervaren Wanneer de gebruiker de site bezoekt, helpt deze cookie bij het verzamelen van informatie over hoe de test is gebouwd in Adobe Target. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
s_cc Deze cookie is een sessiecookie en bepaalt of een gebruiker cookies heeft ingeschakeld. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt er een cookie geplaatst en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld (eenvoudigweg ingesteld op "True"). Huidige sessie Alle Invesco EMEA-websites
s_sq Deze cookie wordt geplaatst en gelezen door de JavaScript-code wanneer de ClickMap-functionaliteit en de Activity Map-functionaliteit zijn ingeschakeld; het bevat informatie over de vorige link waarop de gebruiker heeft geklikt. Start sessie 30 minuten Alle Invesco EMEA-websites
demdex Deze cookie wordt gebruikt om een ​​unieke bezoeker te identificeren. De demdex-cookie bevat de demdex-ID, die wordt gegenereerd door de DCS. 180 dagen Alle Invesco EMEA-websites
s_ecid De s_ecid-cookie bevat een kopie van de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waardepaar dat deze syntaxis volgt, s_ecid=MCMID. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
Medallia kampyleUserSessionsCount Deze first-party cookie houdt het aantal sessies bij dat de gebruiker op de website heeft. Wanneer een gebruiker een bezoek brengt, houdt de site het aantal sessies bij dat de gebruiker op de website heeft. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia 
kampyleUserSession
Deze first-party cookie is een tijdstempel die aangeeft wanneer de gebruiker zijn sessie is gestart. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, geeft het tijdstempel aan wanneer de gebruiker zijn sessie is gestart. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia
kampyleSessionPageCounter
Deze first-party cookie houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker in de sessie heeft geopend. Houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker in de sessie heeft geopend. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia kampyleInvitePresented Deze first-party cookie is een vlag die aangeeft of er tijdens de sessie een onderscheppingsenquête is gepresenteerd. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia
kampyleUserPercentile
Deze first-party cookie is een getal tussen 0-100 dat wordt gebruikt voor het percentage gebruikers dat wordt getarget voor enquêtes. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia
LAST_INVITATION_VIEW
Deze first-party cookie is een tijdstempel voor wanneer de laatste onderscheppingsenquête werd gepresenteerd. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia 
kampyle_userid
Deze first-party cookie is een UUID voor het identificeren van een gebruiker. Wanneer een gebruiker de site bezoekt, wordt er een UUID toegewezen om een gebruiker te identificeren. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia md_isSurveySubmittedInSession Deze first-party cookie is waar als er tijdens een sessie een enquête is ingediend, anders is deze niet waar. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Medallia
mdLogger
Deze first-party cookie wordt gebruikt voor foutopsporingsdoeleinden in het geval van een fout. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, worden er gegevens geregistreerd over het website-gedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie. 1 jaar Invesco VK, Duitse, Zwitserse, Italiaanse en Spaanse professionele of institutionele websites
Bing UET - _uetsid Dit bevat de sessie-ID voor een unieke sessie op de site en voert deze door naar analytics. Wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads en is een trackingcookie. Het stelt ons in staat om in contact te komen met een gebruiker die onze website eerder heeft bezocht. Alleen sessie Invesco UK en MPS, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg, individuele beleggers, financiële professionals, institutionele en discretionaire websites
Bing UET - _uetvid UET kent deze unieke, geanonimiseerde bezoekers-ID toe, die een unieke bezoeker vertegenwoordigt. UET slaat deze gegevens op in een first-party cookie. Wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads en is een trackingcookie. Het stelt ons in staat om in contact te komen met een gebruiker die onze website eerder heeft bezocht. 15 dagen Invesco UK en MPS, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg, individuele beleggers, financiële professionals, institutionele en discretionaire websites
AnalyticsSyncHistory Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan van informatie over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de Aangewezen Landen. Wanneer een gebruiker de site bezoekt, wordt deze cookie gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de Aangewezen Landen. 30 dagen Alle Invesco EMEA-websites
bcookie Cookie gebruikt voor Inloggen met LinkedIn en/of voor LinkedIn volgfunctie. Wanneer de gebruiker interactie heeft met een deelfunctie via Linkedin. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
lidc Cookie gebruikt voor Inloggen met LinkedIn en/of voor LinkedIn volgfunctie. Wanneer de gebruiker interactie heeft met een deelfunctie via Linkedin. 1 dag Alle Invesco EMEA-websites
In_or Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder. Houdt het gebruikersgedrag bij wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 dag Alle Invesco EMEA-websites
UserMatchHistory Gebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografische gegevens te ontdekken door LinkedIn-gegevens te koppelen aan gegevens van websitebezoekers. Deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website vast te leggen met behulp van Matomo/Piwik. Het wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website, zoals het tijdstip van het laatste bezoek aan de website. 30 dagen Alle Invesco EMEA-websites
Priority Dankzij de cookieprioriteit kunnen servers oude cookies met een lagere prioriteit verwijderen en langer vasthouden aan cookies met een hogere prioriteit, ondanks dat ze ouder zijn. Wanneer een gebruiker de site bezoekt, worden cookies ingesteld op Prioriteit, worden oude cookies verwijderd en worden cookies met een hogere prioriteit vastgehouden. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
_gcl_au Gebruikt als een conversie-linker-tag in web- en AMP-containers die kunnen worden geconfigureerd om tussen domeinen te linken voor gevallen waarin u de bestemmingspagina's en conversiepagina's op meerdere domeinen voor Google Adsense heeft. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, linkt deze cookie tussen domeinen voor gevallen waarin u de bestemmingspagina's en conversiepagina's op meerdere domeinen voor Google-producten heeft: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. 90 dagen Alle Invesco EMEA-websites
test_cookie Deze cookie wordt geplaatst en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld (eenvoudigweg ingesteld op "True"). Wanneer de gebruiker de site bezoekt, controleert deze cookie of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Gebruikt voor AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360. 1 dag Alle Invesco EMEA-websites
lpv@@@@@@ Deze LPV-cookie is ingesteld om ervoor te zorgen dat Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) gedurende een sessie van 30 minuten niet meerdere paginaweergaven van één asset bijhoudt. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, worden paginaweergaven bijgehouden. 30 minuten Alle Invesco EMEA-websites
visitor_id<accountid> De bezoekerswaarde is de visitor_id in uw Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)-account. Deze cookie wordt voor bezoekers ingesteld door de trackingcode van Marketing Cloud Account Engagement (Pardot). De bezoekerscookie bevat een uniek bezoekers-ID en de unieke identificatiecode voor onze bedrijfseenheid. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, worden bezoekers-ID's gemaakt en bijgehouden. 1 jaar Alle Invesco EMEA-websites
visitor_id<accountid>-hash Als een bezoeker zich aanmeldt, wordt de waarde ingesteld op waar en wordt de bezoeker een cookie gegeven en gevolgd. De hash-cookie van de bezoeker bevat de account-ID en slaat een unieke hash op. Bijvoorbeeld, de cookienaam bezoeker_id@@@@-hash slaat de hash "xxxxxxxx" op en de account-ID is @@@@. Deze cookie is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker een bezoeker niet kan vervalsen en toegang kan krijgen tot de bijbehorende prospectinformatie. Wanneer de gebruiker de site bezoekt en zich aanmeldt voor cookies, wordt de waarde ingesteld op waar en wordt de bezoeker een cookie gegeven en gevolgd. 1 jaar Alle Invesco EMEA-websites
everest_g_v2 Gemaakt nadat een gebruiker voor het eerst op de advertentie van een klant heeft geklikt, en gebruikt om de huidige en volgende klikken in kaart te brengen met andere gebeurtenissen op de website van de klant. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt deze cookie gebruikt om de huidige en daaropvolgende klikken in kaart te brengen met andere gebeurtenissen op de website van de klant. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
everest_session_v2 Een browsersessiecookie van een derde partij; voor alle accounts wordt één cookie gebruikt. Wanneer de gebruiker de site bezoekt, wordt er een cookie ingesteld en gebruikt voor alle accounts. Wanneer de browser is gesloten. Alle Invesco EMEA-websites
IDE Dit zijn cookies die door een derde partij (DoubleClick) zijn geplaatst en worden gebruikt om op internet gerichte advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Wanneer een gebruiker interesse toont tijdens het browsen op onze site, kan dit op internet aan u worden getoond. 2 jaar Alle Invesco EMEA-websites
_dp Cookie Deze cookie is tijdelijk. Audience Manager probeert de _dp-cookie in te stellen om te bepalen of het andere cookies in het domein demdex.net kan plaatsen in een context van derden. Als _dp is ingesteld, bevat deze een waarde van 1. Audience Manager leest deze waarde en verwijdert de cookie onmiddellijk. Als de _dp-cookie niet aanwezig is, weet Audience Manager dat het geen cookies kan plaatsen. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
ApplicationGatewayAffinity Microsoft App Service en Front Door Affinity-cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw browser te sturen om de juiste backend-server te gebruiken. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
ApplicationGatewayAffinityCORS Microsoft App Service and Front Door Affinity Cookies. These cookies are used to direct your browser to use the appropriate backend server. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
ASLBSA Microsoft App Service en Front Door Affinity-cookies. Deze cookies worden gebruikt om uw browser te sturen om de juiste backend-server te gebruiken. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
ASLBSACORS Wordt gebruikt om het verkeer naar de website over meerdere servers te verdelen om de responstijden te optimaliseren. Wanneer de gebruiker de site bezoekt. Alleen sessie Alle Invesco EMEA-websites
SessionSettingsID Broadridge code uses session state to ensure a seamless user experience across different applications such as perserving the state of the user interface Wanneer de gebruiker de site bezoekt. 1 jaar Alle Invesco EMEA-websites
InvescoFormData Deze cookie wordt gebruikt om formuliergegevens van terugkerende bezoekers automatisch in te vullen om het invullen van het formulier gemakkelijker te maken. Afhankelijk van de formuliervelden kunnen we uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoon, staat en type belegger opslaan. Wanneer u een formulier invult op een van de toepasselijke Invesco-sites. 1 jaar Alle Invesco EMEA-websites
Cookies van derden

Wij werken samen met derde partijen die, voor onze rekening, het gebruik van onze website en de activiteiten erop onderzoeken. Daarbij kunnen zij een cookie op uw computer plaatsen. Die zal echter geen persoonsgegevens bevatten in een formaat dat anderen kunnen lezen.

Wij werken ook samen met derde partijen om de doeltreffendheid van onze reclame en promoties op externe websites te evalueren. Ook die cookie zal geen persoonsgegevens bevatten in een formaat dat anderen kunnen lezen.

Merk op dat derde partijen (inclusief bijvoorbeeld leveranciers van externe diensten zoals webverkeeranalyse) ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zullen waarschijnlijk analyse-/prestatiecookies of targeting cookies zijn.

Cookies aanvaarden of weigeren

U kunt cookies op ieder moment weigeren, aanvaarden of verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u iedere keer een waarschuwing krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer zal worden opgeslagen, zodat u kunt beslissen of u die aanvaardt of weigert. Zie de hulpsectie van uw browser voor meer informatie. Merk op dat sommige delen van onze website mogelijk niet zullen werken als u cookies weigert.

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Apple Safari - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Meer informatie over cookies en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, vindt u op http://www.allaboutcookies.org of http://www.youronlinechoices.eu/

Gebruik van Google Analytics en Google Ads (Remarketing)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt verstrekt door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of mobiele telefoon om te analyseren hoe u de website gebruikt. Standaard wordt de informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website verstuurd naar en opgeslagen door Google op een server in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, zal Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die onder de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vallen, afkorten. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten worden verstuurd en daar worden afgekort. Google zal deze informatie uit naam van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, activiteitenrapporten over de website op te stellen en andere diensten aan ons te verstrekken in verband met het gebruik van deze website.

Het IP-adres dat uw browser verstuurt binnen het domein van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Cookies met betrekking tot Google Analytics en Google Ads (zie cookies: '_ga' & '_gid') worden gebruikt om gegevens vast te leggen over hoe onze klanten omgaan met onze website, zoals de pagina's die ze hebben bezocht, de interacties die ze hadden op de pagina's en informatie over het type apparaat dat ze gebruiken. We combineren deze gegevens en analyseren ze, zodat we de prestaties van onze diensten kunnen verbeteren en de producten die we aanbieden kunnen verfijnen. We kunnen deze gegevens ook gebruiken en combineren met profielgegevens om ons te helpen begrijpen welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn - met deze informatie kunnen we onze marketingadvertenties en aspecten van onze websites aanpassen aan individuele bezoekers op basis van uw gebruik.

U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door uw browser zo in te stellen. Merk echter op dat als u dat doet, de kans bestaat dat u niet alle functionaliteiten van deze website zult kunnen gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens (inclusief uw IP-adres) die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt verzameld en verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dat betekent dat er verder enkel afgekorte IP-adressen zullen worden verwerkt, zodat zij niet aan een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Het gebruik van Google Analytics verloopt in lijn met de vereisten die zijn overeengekomen tussen de Duitse instantie bevoegd voor gegevensbescherming en Google. Informatie van externe leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, en privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gebruik van Adobe Analytics

Cookies met betrekking tot Adobe Analytics (zie cookies: 'AMCV_*AdobeOrg' & 'AMCVS_*AdobeOrg') stellen ons in staat om te analyseren hoe onze klanten omgaan met onze website, zoals de pagina's die ze hebben bezocht, de interacties die ze hadden op de pagina's en informatie over het type apparaat dat ze gebruiken. We combineren deze gegevens en analyseren ze, zodat we de prestaties van onze diensten kunnen verbeteren en de producten die we aanbieden kunnen verfijnen. We kunnen deze gegevens ook gebruiken en combineren met profielgegevens om ons te helpen begrijpen welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn - met deze informatie kunnen we onze marketingadvertenties en aspecten van onze websites aanpassen aan individuele bezoekers op basis van uw gebruik.

Herzieningen van deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid

Dit beleid werd bijgewerkt op 25 mei 2022. Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te herzien door een herziene online privacyverklaring en een herzien cookiebeleid online te plaatsen

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze online privacyverklaring en dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op emea.privacy@invesco.com, of schriftelijk via de onderstaande adressen:

Global Privacy Office
Invesco Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-On-Thames
RG9 1HH
United Kingdom

Country Issuer/contact details
Austria Invesco Asset Management Österreich – Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien, Austria.
Belgium Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch, Avenue Louise 143/4, 1050 Brussels, Belgium.
For ETCs, the issuing entity is Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Croatia, Czech, Hungary, Romania, Slovakia Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Cyprus, Greece, Malta Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Denmark, Finland, Norway Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Dubai International Financial Centre (DIFC) Invesco Asset Management Limited DIFC Branch, a branch of Invesco Asset Management Limited located in the UK, which is regulated by the Dubai Financial Services Authority.
France Invesco Management S.A., Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris, France.
Germany Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Germany.
Israel Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Ireland Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Italy Invesco Management S.A., Succursale Italia, Via Bocchetto 6, 20123 Milan, Italy.
Luxembourg Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Invesco Real Estate Management S.à.r.l., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Middle East (ex DIFC) Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Netherlands Invesco Management S.A., Dutch Branch, Vinoly Building Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands.
Portugal Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.                             
Spain Invesco Management S.A., Sucursal en España, C/Goya 6, 28001 Madrid, Spain.
Sweden Invesco Management S.A. (Luxembourg) Swedish Filial, c/o Convendum Jakobsbergsgatan 16, Box 16404 SE-111 43 Stockholm, Sweden.
Switzerland Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.
UK Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Invesco Fund Managers Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, UK. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Invesco Pensions Limited Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.