Artikel

Het evoluerende fondsenaanbod van Invesco voor duurzaam beleggen - Artikel 8 en 9 fondsen

Het evoluerende fondsenaanbod voor duurzame belegging van Invesco

De EU Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR), die in maart 2021 werd geïntroduceerd, bevat een classificatiesysteem voor het verbeteren van de transparantie van ecologisch, sociaal en governance (ESG) factoren voor financiële producten.
 

SFDR-classificaties

Deze regels maken het moeilijker voor financiële bedrijven om producten te ‘groenwassen’ of deze als ESG-vriendelijk of duurzaam te beschrijven wanneer ze dat in feite niet zijn. Financiële producten worden geclassificeerd als Artikel 6, Artikel 8 of Artikel 9 fondsen. De classificatie Artikel 6 betekent dat het fonds geen duurzaam beleggingsdoel heeft. Een Artikel 8 fonds fonds bevordert ecologische of sociale kenmerken, terwijl een Artikel 9 fonds een duurzaam beleggingsdoel heeft.

“De SFDR is bedoeld als hulpmiddel voor institutionele en particuliere klanten bij het begrijpen, vergelijken en monitoren van de duurzaamheidskenmerken van beleggingsproducten door standaardisering van duurzaamheidsinformatie,” zegt Maximillian Kufer, Head of ESG Client Strategy for EMEA and Global Private Markets bij Invesco. “De veordening moet leiden tot meer transparantie over de criteria die voor producten werden gebruikt, door deze te categoriseren op basis van hun kenmerken.  

“Wij weten dat klanten uiteenlopende behoeften hebben wat betreft duurzaam beleggen. Een aanduiding als Artikel 6, 8 of 9 geeft beleggers duidelijkheid doordat fondsen worden gecategoriseerd op basis van hun duurzaamheidskenmerken. Daardoor kunnen beleggers fondsen kiezen die overeenkomen met hun duurzaamheids- en beleggingsdoelstellingen.”

Met deze classificaties zien beleggers hoe fondsen die ze overwegen duurzaamheid nastreven, zodat ze goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen om al of niet daarin te beleggen.

Sinds de vaststelling van de SFDR in maart 2021 hebben we ons productaanbod op een methodologische wijze geëvalueerd. Vervolgens hebben we de daarvoor in aanmerking komende producten geclassificeerd als Artikel 8 of Artikel 9.1

Download als PDF

Veelgestelde vragen

Een Artikel 8 fonds wordt in de SFDR gedefinieerd als “een fonds dat onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.”

Productbeheerders moeten duidelijke informatie hebben over hoe aan de ecologische en sociale kenmerken wordt voldaan. Als er een index als referentiebenchmark is aangewezen, moet er informatie zijn over hoe de index consistent is met die kenmerken. Ook moet informatie beschikbaar zijn over waar de methodologie te vinden is die wordt gebruikt voor het berekenen van de referentie-index.

Voor Artikel 8 fondsen kunnen ook uitsluitingsstrategieën worden gebruikt. Sommige uitsluitingscriteria voor onze Artikel 8 fondsen zijn:

UN Global Compact

 • Niet conform

Internationale sancties

 • Gesanctioneerde beleggingen zijn verboden

Controversiële wapens

 • 0%, inclusief bedrijven die zich bezighouden met de productie van kernkoppen of hele kernraketten die buiten het Non-proliferatieverdrag vallen. Dit internationale verdrag richt zich op het voorkomen van de verspreiding van kernwapens, het stimuleren van ontwapening en het aanmoedigen van een vreedzaam gebruik van kernenergie.  

Steenkool

 • Thermische steenkoolwinning: >= 5% van de omzet
 • Elektriciteitsproductie door thermische steenkoolwinning: >=10% van de omzet

Onconventionele olie & gas

 • >= 5% van de omzet voor elk van de volgende:
  o Olie- & gaswinning op de noordpool;
  o Teerzandwinning;
  o Energie uit schaliegaswinning.

Tabak

 • Productie van tabaksproducten: >= 5% van de omzet
 • Tabakgerelateerde producten en diensten: >=5% van de omzet

Andere

 • Cannabis voor recreatief gebruik: >= 5% van de omzet

*Aanvullende uitsluitingen kunnen ook gelden voor sommige van onze andere Artikel 8 en Artikel 9 fondsen.

Artikel 9 fondsen worden gedefinieerd als “producten die duurzaam beleggen als doel hebben en die beleggen in een economische activiteit die bijdraagt aan een ecologische doelstelling, zoals blijkt uit het feit dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen”.

Beheerders van deze producten moeten duidelijk en juiste informatie geven aan beleggers over hun duurzame beleggingsdoelstelling. Als een fonds een index als referentiebenchmark gebruikt, moet er informatie zijn over hoe die is afgestemd op de duurzame beleggingsdoelstelling en waarom en hoe deze index verschilt van de brede marktindex. Is er geen index, dan moet worden uitgelegd hoe de duurzame beleggingsdoelstelling wordt bereikt.

De bedrijven waarin wordt belegd en die zich met deze activiteiten bezighouden, moeten goede bestuurspraktijken volgen zoals milieubeheer, ethisch zakelijk gedrag en verantwoord ondernemingsbestuur. 

De SFDR maakt onderdeel uit van het bredere Actieplan voor duurzame financiering van de Europese Unie. Het doel daarvan is het mobiliseren van kapitaal naar duurzame beleggingen en ervoor zorgen dat financiële instellingen en beleggers duurzaamheidsfactoren overwegen in hun besluitvormingsprocessen.

De regels eisen dat informatie wordt verschaft over ESG aan financiëlemarktdeelnemers over hoe ze ESG in hun producten integreren. Dit leidt tot meer transparantie over duurzaamheidsgerelateerde producten en biedt beleggers zo gelijke kansen omdat ze producten kunnen vergelijken en de impact van hun beleggingsbeslissingen kunnen begrijpen. 

Duurzame financiering verwijst naar financiële activiteiten en praktijken waarbij ESG-factoren worden meegenomen in beleggingsbeslissingen, leningen en andere financiële diensten. Het probeert ook financiële activiteiten af te stemmen op duurzaamheidsdoelstellingen en het welzijn op de lange termijn van zowel de economie als het milieu te stimuleren.

Het doel van duurzame financiering is het bevorderen van een omschakeling naar een meer duurzame en veerkrachtige wereldwijde economie. Het moedigt financiële instellingen, beleggers en bedrijven aan om niet alleen te denken aan financiële resultaten, maar ook aan de bredere ecologische en sociale gevolgen van hun activiteiten. Door de integratie van duurzaamheidsfactoren bij financiële beslissingen promoot duurzame financiering positieve veranderingen en levert een bijdrage aan een meer duurzame toekomst.  

Duurzaam beleggen verwijst naar een beleggingsaanpak waarbij ESG-factoren naast financiële resultaten worden overwogen. Duurzaam beleggen streeft naar positieve sociale of ecologische veranderingen naast de financiële prestatie.

Duurzame beleggers evalueren bedrijven en beleggingsmogelijkheden op basis van hun prestaties en praktijken op het gebied van ecologische duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ondernemingsbestuur. Factoren die daarbij worden overwogen, zijn o.a. CO2-emissies, arbeidsomstandigheden, bestuursdiversiteit, betrokkenheid bij de gemeenschap en ethisch gedrag. 

Voetnoten

 • 1Bij Invesco houden we continu alle toepasselijke sancties in de gaten, waaronder die door de VN, VS, EU en het VK zijn opgelegd. Deze sancties kunnen beleggingen in de effecten van diverse overheden/regimes/entiteiten verbieden. Deze worden daarom opgenomen in onze compliance-richtlijnen en workflows die zijn ontwikkeld om naleving van die sancties te garanderen. We letten speciaal op de formulering van internationale sancties omdat er situaties kunnen zijn waarin de sancties een beperkt toepassingsgebied hebben, waardoor bijvoorbeeld beleggingen in de secundaire markt wel zijn toegestaan. 

Beleggingsrisico's

 • De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

Belangrijke informatie

 • Gegevens per 28/02/2023 tenzij anders vermeld.

  - Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De verstrekte informatie is alleen voor illustratieve doeleinden, er mag niet op worden vertrouwd als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

  -