Algemene voorwaarden

Let op: Alle onderstaande verwijzingen naar de "site" of "website" verwijzen naar de lokale Invesco-website en relevante microsites van www.invesco.com.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de "Voorwaarden") die u aandachtig dient te lezen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik deze website dan niet.

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in om informatie op deze website in het Engels te ontvangen, tenzij u ons anders informeert.

Uitgevers van sites

Tenzij anders vermeld, wordt de informatie op deze site uitgegeven door elk van de volgende bedrijven, afhankelijk van het land van de relevante landspecifieke website.

 
Country Issuer/contact details
Belgium Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch, Avenue Louise 143/4, 1050 Brussels, Belgium.
For ETCs, the issuing entity is Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Netherlands Invesco Management S.A., Dutch Branch, Vinoly Building Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands.
Toegang tot de website

We hebben onze site ontworpen om informatie en diensten te bieden die zowel relevant als nuttig voor u zijn. Om dit te doen, zullen we u vragen om de volgende informatie te verstrekken wanneer u bepaalde pagina's op onze site bezoekt.

Bij gebruik van de website wordt u gevraagd om te bevestigen:

1. uw land; en

2. uw type belegger.

Door uw land van verblijf te selecteren, verbindt u zich ertoe, garandeert en verklaart u ons dat u de website bezoekt in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het rechtsgebied of het land waarin u woont. De voorwaarden in het gedeelte 'Landspecifieke voorwaarden' hieronder bevatten landspecifieke bepalingen die op u van toepassing zijn. Als u woonachtig bent in een van de onderstaande landen, lees dan de relevante bepalingen zorgvuldig door.

Door uw type belegger te selecteren als professionele belegger, discretionaire beleggingsbeheerder of institutionele belegger, verbindt u zich ertoe, garandeert en verklaart u ons dat u:

In de EU: een professionele belegger zoals gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU (AIFMD) en Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II) Bijlage II Deel I of Deel II.

Particuliere belegger of een individuele belegger die zijn eigen investeringsbeslissingen voor zichzelf neemt.

Professionele belegger of een financieel adviseur die klanten adviseert over ons aanbod van fondsen, producten en oplossingen.

Institutionele beleggers, waaronder een rechtspersoon, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen.

Juridische informatie/kennisgeving

Op de gehele inhoud van de site rust copyright, met alle rechten voorbehouden.

U mag afzonderlijke delen van de site alleen voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden downloaden of afdrukken, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen behoudt. U mag de site niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (met elektronische middelen of anderszins) - behalve wanneer u onze e-mailpaginatool gebruikt - de site wijzigen, linken naar of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Invesco Groep.

U mag geen enkel virus, 'worm', 'Trojaans paard' of ander item van destructieve aard naar deze site verzenden en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alles wat u downloadt of selecteert voor uw gebruik van de site vrij is van dergelijke items.

Waar een link bestaat naar een site die niet is uitgegeven door een bedrijf in de Invesco Group (een externe link), aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een dergelijke site of de producten, diensten of andere items die via die site worden aangeboden.

Elke keer dat u de site gebruikt, is een gebruiksvoorwaarde dat u zich aan deze voorwaarden houdt.

Privacyverklaring

U erkent dat we persoonlijke gegevens over u zullen verzamelen en verwerken als onderdeel van uw bezoek aan onze site of wanneer u onze online diensten gebruikt. Raadpleeg onze online privacyverklaring en ons cookiebeleid voor meer informatie.

De website kan links bevatten naar andere websites die voor u interessant kunnen zijn. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud of privacy praktijken van deze sites. We raden u aan het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

Veiligheid

Om de veiligheid van de website te garanderen, moet u gebruikersnamen en wachtwoorden te allen tijde veilig bewaren en niet aan derden bekendmaken. Instructies die van u worden ontvangen en die door uw wachtwoord worden gevalideerd, worden als echt behandeld. We raden u ten zeerste aan dat uw wachtwoorden verschillen van de wachtwoorden die u gebruikt om toegang te krijgen tot andere websites, en dat u uw wachtwoorden regelmatig wijzigt.

Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord aan een derde partij verstrekt en als gevolg daarvan vaststellen dat de integriteit van onze systemen mogelijk in gevaar komt, behouden wij ons het recht voor om online toegang tot uw account te blokkeren. Als u zich niet aan deze Algemene voorwaarden heeft gehouden en geen redelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen, of als uw account is geblokkeerd vanwege veiligheidsproblemen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële verliezen die daaruit kunnen voortvloeien.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle contractuele en niet-contractuele verplichtingen en andere zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales. Uw browsen in en gebruik van de site wordt beschouwd als aanvaarding van deze wetten. In het geval van een geschil of door te gaan, onderwerpt u zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken en ziet u af van enig bezwaar tegen procedures in dergelijke rechtbanken op grond van locatie of op grond van het feit dat de procedure op een ongelegen forum is aangespannen.

Niettegenstaande het bovenstaande zijn alle toepasselijke dwingende lokale wet- of regelgeving die van toepassing is op u als belegger/gebruiker met betrekking tot producten en/of diensten van toepassing.

Gebruikers uit alle landen:

De Invesco-fondsen die op deze site worden vermeld, kunnen alleen in bepaalde rechtsgebieden worden verkocht. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving van het land waar u woont. Nadere informatie is beschikbaar in het betreffende fonds en de betreffende aandelenklasse Documenten met essentiële beleggersinformatie/essentiële informatie, evenals in het prospectus of een ander grondwettelijk document voor elk fonds dat op deze site te vinden is.

De gehele website vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in een van de genoemde fondsen te verkopen, door iemand in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of distributie onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet niet gekwalificeerd is om doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen.

De gedetailleerde fondsen zijn met name niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse investeerders. De aandelen zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en, behalve in een transactie die niet in strijd is met de Securities Act of enige andere toepasselijke Amerikaanse effectenwetten (inclusief maar niet van een van de staten van de VS) mag niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de VS of een van zijn territoria of bezittingen of gebieden die onder zijn rechtsgebied vallen of aan of ten behoeve van een US Person.

De gedetailleerde fondsen zijn niet gekwalificeerd voor distributie aan het publiek in Canada, en zullen dat ook niet zijn, aangezien er geen prospectus voor deze fondsen is gedeponeerd bij een effectencommissie of regelgevende instantie in Canada of enige provincie of gebied daarvan. Deze website is niet, en mag in geen geval worden opgevat, als een advertentie of enige andere stap ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in Canada. Geen enkele persoon die ingezetene is van Canada voor de toepassing van de wet op de inkomstenbelasting (Canada) mag aandelen in de beschreven fondsen kopen of een overdracht aanvaarden, tenzij hij of zij daarvoor in aanmerking komt volgens de toepasselijke Canadese of provinciale wetten.

Invesco heeft de geschiktheid en geschiktheid van eventuele beleggingen die u bij ons doet niet afgewogen tegen uw persoonlijke omstandigheden. Als u niet zeker bent over de betekenis van de verstrekte informatie, neem dan contact op met uw financiële of andere professionele adviseur.

Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u de specifieke risico's volledig in overweging te nemen door te verwijzen naar de meest actuele relevante fonds- en aandelenklassespecifieke documenten met essentiële beleggersinformatie, de meest recente jaarverslagen of tussentijdse korte verslagen en het recentste prospectus op deze site.