FIXED INCOME

Ontdek het Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Dit artikel 9-fonds biedt de mogelijkheid om weerbaarheid voor de toekomst op te bouwen en tegelijk te beleggen in ondernemingen die nu al ontkolen.

Net zero: de wedren is begonnen

Om sommige van de zwaarste klimaateffecten af te wenden, moeten we de temperatuurstijging beperken tot 1,5°C boven het niveau van voor de Industriële Revolutie. Volgens het Science Based Targets initiative (SBTi) betekent dat dat we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 moeten halveren en tegen 2050 uitstootneutraal moeten worden.

Grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de totale wereldwijde koolstofuitstoot.¹ Daarom geloven wij dat een grote kredietstrategie voor ondernemingen zoals deze goed is om op te focussen om de net-zerodoelstellingen te ondersteunen.

Beleggen in een wereld vol ESG-risico's en -opportuniteiten

Beleggers gaan gedurende de transitieperiode op zoek naar de winnaars die onze nieuwe economie vorm zullen geven en stuiten daarbij op ongeziene risico's en kansen.

Dit fonds volgt een net-zerobenadering op basis van een beleggingskader dat is uitgetekend door het Paris Aligned Investment Initiative (PAII). Het wil bijdragen aan uitstootneutraliteit tegen uiterlijk 2050 en tegelijk inkomsten en vermogensgroei op lange termijn realiseren.

Waarom zou u deze strategie overwegen?

Alle sectoren moeten koolstofvrij worden als we de wereld tegen 2050 uitstootneutraal willen maken. Daarom beleggen wij in enkele sectoren met de hoogste uitstoot, met de bedoeling vooruitgang te verzekeren via engagementen om uitstootneutraal te worden. Om in aanmerking te blijven komen voor het fonds, moeten ondernemingen aantonen dat zij aan hun uitstoot werken in overeenstemming met de temperatuurdoelstellingen van Parijs. Dat is volgens ons de beste manier om de wereld echt te veranderen. 

Emittenten die slecht voorbereid zijn op de transitie of die niet verenigbaar zijn met een uitstootneutrale economie zullen waarschijnlijk met wanbetalingen, verliezen en waardeverminderingen te maken krijgen. Onze beleggingen toewijzen aan klimaatbestendige bedrijven zal de kredietkwaliteit van het fonds naar onze mening op lange termijn verbeteren.

Wij kijken verder dan de regio's en hanteren een mondiale benadering. Wij nemen kansen uit de hele wereld onder de loep en proberen zo portefeuilles samen te stellen die onze klanten consistente inkomsten en kapitaalgroei bieden.

In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligatiebeheerders focussen wij echter niet enkel op markttiming of effectenselectie Wij gaan een stapje verder. Wij identificeren de grote thema's die de economieën aansturen en gebruiken die analyse in onze emittentenselectie. Het kan daarbij gaan om thema's zoals:

 • Ontkoling/transitie naar uitstootneutraliteit;
 • De impact van de Russische oorlog op de energie- en de nutssector;
 • De transitie van wereldeconomieën van stagflatie naar stagnatie;
 • Enzovoort.

We passen ook 'macro-overlays' toe om het totale risico van het fonds over de hele cyclus te beheren. Daarbij maken we gebruik van derivaten, waardoor de transactiekosten lager blijven dan als we bedrijfsobligaties aan- en verkopen.

Ga naar de productpagina van het Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund om KID's/KIID's en de fondenfiches te raadplegen.

Beleggingsrisico's

 • Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten.Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan kredietrisico, dat wil zeggen het vermogen van de lener om de rente en het kapitaal terug te betalen op de aflossingsdatum. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat kan leiden tot een aanzienlijke hefboom voor het fonds en grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die in China zijn genoteerd, wat aanzienlijke wettelijke beperkingen met zich mee kan brengen die de liquiditeit en/of de beleggingsprestaties van het fonds kunnen beïnvloeden. Aangezien dit fonds in een bepaalde sector belegt, moet u grotere schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat tot een aanzienlijk risico van kapitaalverlies kan leiden afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Doordat er geen gemeenschappelijke normen bestaan, kunnen de benaderingen om ESG-doelstellingen voorop te stellen en te behalen, onderling verschillen. -  - Het fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door zijn benchmark, de Bloomberg Aggregate Corporate Index, die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden.

Onze doelstelling, filosofie en aanpak

Toen we in juni 2022 ons net-zerofonds hebben gelanceerd, heeft portefeuillebeheerder Lyndon Man de belangrijkste kenmerken en de denkwijze achter de strategie met ons besproken. Dit is alles wat u moet weten in tien minuten.

Video over inkomsten en gemengde beleggingen van Invesco

Vertaling

ESG blijft sterk evolueren. 

Wie de leiding neemt, zal gedijen en wie achterblijft, zal het moeilijk krijgen.
 
Wij willen er echt staan om de wereld mee te veranderen.

Met de lancering van dit product bieden we een oplossing om aan de vraag van onze klanten te voldoen.

Op welke manier nemen ESG-overwegingen een steeds prominentere plaats in op de obligatiemarkten?

ESG blijft sterk evolueren en aan belang winnen, zeker de laatste jaren. Enerzijds vragen klanten steeds meer naar duurzame producten om in te beleggen en anderzijds vloeit die evolutie ook voort uit de steeds strengere regelgeving. In de EU hebben de publicatievereisten onder de SFDR bijvoorbeeld veel kapitaal naar fondsen met een sterke ESG-insteek doen verschuiven.

Hoe reageert u op die toenemende vraag?

Als belegger antwoorden wij daar niet gewoon op door zogenoemde probleemnamen of probleemsectoren te integreren, te erkennen of uit te sluiten. Algemener willen wij echt een actieve rol spelen in een reële verandering in de richting van een duurzame economie, door ons zorgvuldige beheer nog te versterken en ons verder in te zetten voor de ondernemingen waarin wij beleggen.

Daarnaast blijft onze beleggingsbenadering evolueren, doordat emittenten steeds meer duurzame obligaties uitgeven, of het nu gaat om groene, sociale of aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. Zo hebben we een kader uitgewerkt om te beoordelen wat wij kopen, om het risico van greenwashing te verminderen, en stellen we ook onze eigen ESG-scores op voor de effecten waarin we beleggen, in plaats van te vertrouwen op de informatie van externe leveranciers, die misschien al te beperkt is doordat zij niet altijd over voldoende of de recentste gegevens beschikken.

Waarom lanceert u een net-zerofonds onder artikel 9?

Daar zijn drie redenen voor. De eerste is de marktopportuniteit. Eind vorig jaar waren artikel 9-fondsen volgens Morningstar goed voor amper 4% van de fondsen die ze onderzoeken. Dat betekent volgens ons dat er een duidelijk tekort is aan fondsen met een duurzame doelstelling.

De tweede reden is de vraag. Specifiek op het vlak van uitstootneutraliteit stellen we vast dat steeds meer eigenaars van activa, zoals pensioenfondsen of verzekeraars, net-zero-engagementen aangaan. Meer dan 60 ondertekenaars met een totaal vermogen van meer dan 10 biljoen dollar willen zich engageren voor producten met een focus op uitstootneutraliteit.  Met de lancering van dit product bieden we dan ook een oplossing om aan de vraag van onze klanten te voldoen.

Het laatste punt is de kracht van onze capaciteiten in de kredietsector. Nu hebben we ervoor gekozen om ons eerste net-zeroaanbod binnen de wereldwijde categorie van bedrijfsobligaties te lanceren. Om de uitstoot op een zinvolle manier aan te pakken, moeten we immers in de eerste plaats naar de grote bedrijven met beleggingsrating wereldwijd kijken, aangezien zij het leeuwendeel van de bedrijfsobligaties in de wereld uitgeven. Bovendien versterkt dat ook onze sterke wereldwijde kredietactiviteiten, waar de kracht van ons beleggingsplatform en onze klantgerichtheid de activa en de prestaties voortdurend doen groeien.

Wat wil het nieuwe fonds bereiken?

Het doel is dus echt om ondernemingen aan te moedigen zich te engageren om uitstootneutraal te worden en dat vervolgens jaar na jaar blijven waarmaken door hun uitstoot te verminderen overeenkomstig de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Dat betekent dat we effectief beleggen in emittenten van bedrijfsobligaties wier doelstellingen stroken met die van de klimaatovereenkomst van Parijs om tegen 2050 uitstootneutraal te worden.

Hoe wil het fonds dat doel bereiken?

Hoe doen we dat dan? Welnu, er zijn enkele componenten die een rol spelen, maar drie belangrijke zijn transitie, engagement en klimaatoplossingen. Voor het eerste punt, transitie, moeten de ondernemingen waarin wij beleggen op een geloofwaardig ontkolingstraject zitten, ook de beleggingen in sectoren met een hoge uitstoot, zoals energie. De sector simpelweg uitsluiten of kapitaal ontzeggen, lijkt ons al te kortzichtig, want de wereld heeft die ondernemingen in 2050 nog altijd nodig. Bovendien kunnen we niet zomaar beleggen in emittenten die op het eerste gezicht goed lijken omdat ze tot een uitstootarme sector behoren en daarom zeggen dat we aan de transitie naar een uitstootneutrale wereld werken. We moeten maken dat we ook inclusief zijn en ons dus ook richten op namen in uitstootrijke sectoren.

De tweede component is engagement. Opdat we vooruitgang kunnen boeken op de weg naar net zero, moeten we in de eerste plaats doelstellingen vaststellen die meetbaar zijn en ten tweede een geloofwaardige stok achter de deur hebben om ondernemingen tot actie aan te zetten, met desinvestering als laatste middel. Net zoals onze klanten met duurzame doelstellingen kunnen wij een onderneming niet zomaar op haar woord geloven.

De derde component is klimaatoplossingen. Dat is waarschijnlijk de moeilijkste van de drie om te behalen. Als we nadenken over de transitie naar een klimaatneutrale wereld, is de uitstoot terugdringen het makkelijkste stuk. Daarmee behalen we zo'n 80% à 90% van het doel, maar voor de overige 10% à 20% moet er echt koolstof uit de atmosfeer worden gehaald en moet die permanent worden opgeslagen, en dat vergt heel wat meer dan louter bomen planten. Bovendien moet daarvoor worden geïnvesteerd in oplossingen met negatieve uitstoot, en dus een technologie die misschien zelfs nog niet bestaat.

Wat is de onderliggende filosofie van het fonds?

We richten ons dus op drie aspecten. De eerste is differentiatie. We zien dat niet elke onderneming hetzelfde tempo aanhoudt op de weg naar een klimaatneutrale economie. Ondernemingen die op een leefbaar traject zitten, zullen de rest het nakijken geven: wie leidt, gedijt, wie niet volgt, is ten dode opgeschreven.

Het tweede aspect is diversificatie. We moeten voorzichtig zijn om als belegger niet in de val trappen om ondernemingen tijdens hun transitie in te delen als zuiver zwart of wit, groen of bruin, goed of slecht. Dat zou immers het bijzonder slechte resultaat hebben dat we enkel beleggen in koolstofarme ondernemingen, wat niet alleen het belegbare universum verkleint, maar ook niet aanzet tot echte veranderingen. Daarom betekent een gediversifieerde aanpak dat we beleggen in bedrijven met een hoge uitstoot die misschien niet van bij het begin op net zero zitten, maar die volgens ons wel de nodige maatregelen zullen nemen om daartoe te komen, en ook dat we beleggen in bedrijven met weinig uitstoot die naar onze mening zijn afgeschermd van het klimaatrisico en die ook de schokbestendigheid van de portefeuille kunnen verbeteren.

Het laatste punt dat ik wil noemen, is dynamiek. Daarmee bedoelen we dat we niet op ons eigen eilandje mogen werken. Net zero kan pas een succes worden als we samenwerken, niet alleen intern, ook extern. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met onze klanten om inzicht te krijgen in hun criteria en doelstellingen om klimaatneutraal te worden, die zelfs strenger kunnen zijn dan de onze, en gaan wij ook in gesprek met ondernemingen om te maken dat zij vooruitgang boeken in hun traject, en ten slotte nemen wij het voortouw in de inspanningen en werken wij samen met andere vermogensbeheerders om de verandering in de praktijk aan te sturen.

 • 00:27: Op welke manier nemen ESG-overwegingen een steeds prominentere plaats in op de obligatiemarkten?
 • 00:59: Hoe reageert u op de toenemende vraag naar duurzame producten?
 • 02:04: Waarom lanceert u een net-zerofonds onder artikel 9?
 • 03:40: Wat wil het nieuwe fonds bereiken?
 • 04:10: Hoe wil het fonds die doelstelling bereiken?
 • 06:14: Wat is de onderliggende filosofie van het fonds?

Ontmoet het team

De hoofdbeheerders van het fonds zijn Lyndon Man en Luke Greenwood. Zij leiden het team samen sinds 2013. Samen hebben ze 50 jaar ervaring in de sector en hebben ze al heel wat economische cycli doorstaan. Zij worden bijgestaan door Michael Booth en Matthew Henly en maken gebruik van de middelen van het wereldwijde obligatieplatform van Invesco. Het platform telt meer dan 170 professionals met gemiddeld 18 jaar ervaring in de sector en 11 jaar bij Invesco. 

Net zero is enkel mogelijk als we samenwerken. Wij werken samen met klanten om hun doelstellingen te begrijpen, gaan de dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen om te verzekeren dat er vooruitgang wordt geboekt, en wij werken samen met andere vermogensbeheerders om tastbare veranderingen te bewerkstelligen

Lyndon Man, Co-Head of Global Investment Grade Credit

Fondsfeiten

Veelgestelde vragen

'Net zero', uitstootneutraliteit of klimaatneutraal verwijzen naar een toestand waarbij de uitstoot van broeikasgassen (BKG) wordt gecompenseerd door de verwijdering van BKG uit de atmosfeer. 'Net', 'netto' of 'neutraal' is daarin belangrijk, omdat het moeilijk zal zijn om alle emissies binnen het vereiste tijdsbestek op nul te brengen. Naast verregaande uitstootreducties op brede schaal zal het vermoedelijk ook nodig zijn om meer broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Het klimaatakkoord van Parijs onderstreept de urgentie van klimaatneutraliteit en vereist dat landen ernaar moeten streven de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C en bij voorkeur op hoogstens 1,5°C te houden. 

Het klimaatakkoord van Parijs is een juridisch bindend internationaal verdrag over de klimaatverandering dat is goedgekeurd in december 2015. Het doel ervan is de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C en bij voorkeur op hoogstens 1,5°C te houden in vergelijking met niveau van voor de Industriële Revolutie. 

Het Net Zero Asset Managers Initiative is een netwerk van vermogensbeheerders met meer dan 59 biljoen dollar aan beheerd vermogen dat zich inzet om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.² Invesco heeft zich in maart 2021 aangesloten bij het initiatief.

Het Paris Aligned Investment Initiative (PAII) biedt een gemeenschappelijk aantal aanbevolen acties, maatstaven en methodieken waarmee beleggers hun bijdrage aan de wereldwijde uitstootneutraliteit tegen uiterlijk 2050 kunnen maximaliseren. Het PAII werd in mei 2019 opgericht door de Institutional Investors Group on Climate Change. Het doel van het PAII is beleggers te verzekeren dat ze hun beleggingsportefeuilles kunnen ontkolen en meer kunnen beleggen in klimaatoplossingen die in lijn zijn met het streven naar een uitstootneutrale toekomst met een opwarming van maximaal 1,5°C.

Voetnoten

 • Op basis van gegevens van MSCI per 31 december 2021.

  Cijfers per 31 december 2022.

Belangrijke informatie

 • Alle informatie wordt verstrekt per 28 februari 2023 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

  Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.

  Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten vindt u op https://www.invescomanagementcompany.lu.

  Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van de beleggers in het Engels vindt u op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen. Dit is geen uitnodiging om in te schrijven op aandelen in het fonds en is louter informatief, het mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit vormt geen aanbod of verzoek van iemand in een rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegestaan of aan een persoon aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen. Net als bij alle beleggingen, zijn ook hier risico's aan verbonden. Dit document wordt uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Invesco verschaft vermogensbeheerdiensten in overeenstemming met de relevante lokale wetgeving en regels. Het fonds is alleen beschikbaar in rechtsgebieden waar promotie en verkoop is toegestaan. Mogelijk zijn niet alle aandelenklassen van dit fonds in alle rechtsgebieden beschikbaar voor openbare verkoop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde en passen ook niet noodzakelijk bij elke belegger. De vergoedingsstructuur en de minimumbelegging kunnen variëren afhankelijk van de gekozen aandelenklasse Raadpleeg de meest recente versie van het fondsprospectus met betrekking tot de criteria voor de afzonderlijke aandelenklassen en neem contact op met uw lokale Invesco-kantoor voor meer informatie over de status van de fondsregistratie in uw rechtsgebied. Dit fonds is gevestigd in Luxemburg.

  EMEA2823240/2023